Spordihai.ee kasutamistingimused

Mõistete seletused

1. Müüja – WebShark OÜ, registrikood 12067802, KMKR: EE101507525, postiaadress: Kolde puiestee 88-26, Tallinn, 10321, tel. +372 53412043, e-post info@spordihai.ee, veebileht www.spordihai.ee, pangakonto 221051869587 Swedbank, 10220193263223 SEB, 332160420007 Sampo Pank ja 17003072484 Nordea.
2. Ostja – isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu ja/või kes tegutseb eesmärgiga sõlmida Müüjaga Leping
3. Pooled – Ostja ja/või Müüja, koos või eraldi
4. Leping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Toodete müügileping, mis sisaldab käesolevaid Tüüptingimusi
5. Kasutamistingimused – käesolevad Lepingu tingimused
6. Tooted – Müüja poolt oma veebilehe vahendusel müümiseks pakutavad tooted
7. Tellimus – Ostja poolt Toodete ostmiseks Müüja veebilehe kaudu Müüjale esitatud tellimus

Üldsätted

1. Käesolevate kasutamistingimustega reguleeritakse Toodete müümise ning Toodete eest tasumise korda. Kasutamistingimused on Lepingu lahutamatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates Lepingu jõustumisest.
2. Ostjal on võimalik Kasutamistingimustega tutvuda Müüja veebilehe avalehel.
3. Tüüptingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Toodete omadused ja hinnad

1. Müüja poolt müümiseks pakutavad Tooted on avaldatud Müüja veebilehel liigitatuna kategooriatesse.
2. Müüja pakub müümiseks Tooteid veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega. Kõik Müüja veebilehel avaldatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
3. Müüjal on õigus Toodete omadusi ja/või hindu igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Toodete omaduste ja/või hindade veebilehel avaldamisega. Kui Toodete omadused ja/või hinnad muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Toodete omadused ja hinnad, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.

Tellimuste esitamine ja kinnitamine

1. Toodete ostmiseks peab Ostja end veebilehel registreerima, sisestades veebilehel asuvasse registreerimisvormi Müüja poolt nõutud andmed ning tegema veebilehe kaudu Müüjale Tellimuse.
2. Tellimuse esitamiseks valib Ostja Müüja veebilehel pakutavate Toodete seast talle sobiva Toote, lisab selle Müüja veebilehe kaudu ostukorvi, märkides samas ära koguse, milles Ostja vastavat Toodet osta soovib.
3. Tellimuse kinnitamiseks teeb Ostja järgmised toimingud:
1. kontrollib üle kaupade kättetoimetamise aadressi, vajadusel muudab seda
2. valib kaupade kättetoimetamise viisi (post või kuller)
3. kinnitab tellimuse

Arvete esitamine ja Toodete eest tasumine

1. Kui Ostja on Tellimuse kinnitanud, väljastab Müüja viivitamatult Ostjale tellitud Toodete eest tasumiseks arve nii veebilehe vahendusel kui ka e-posti teel, saates selle Ostja poolt eelnevalt teatatud e-posti aadressile. Müüja poolt Ostjale arve väljastamist loetakse ühtlasi ka Müüja kinnituseks Tellimuse kättesaamise kohta. Paberarve saadetakse Ostjale koos tellitud toodetega.
2. Ostja kohustub Toodete eest tasuma vastavalt Müüja poolt väljastatud arvele. Toodete eest tasumine toimub pangaülekande tegemise teel internetipanga vahendusel, pangakontoris või muul Ostja poolt valitud viisil (nt pangaautomaadi abil). Vastavalt VõS ¤-le 213 lg 4 on Ostjal võimalus tasuda toote eest 50% ostusummast ette ja 50% ostusummast tellimuse kättesaamisel. Sellisel puhul tuleb Ostjal valida tellimuse kättesaamise viisiks teenus "Kuller lunamaksuga." Toodete eest tasumise kohustus loetakse täidetuks alates arvel näidatud summa laekumisest Müüja pangakontole.
3. Toodete eest tasumisega Ostja avaldab ja kinnitab, et on tutvunud tellitud Toodete kohta Müüja veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega, Kasutustingimuste ning Müüja poolt talle esitatud arvega, nendest aru saanud ning nendega nõus.

Tellimuste täitmine ning Toodete vastuvõtmine

1. Kui Ostja on Toodete eest tasunud, asub Müüja Ostja Tellimust täitma.
2. Tellimuse täitmiseks teeb Müüja järgmised toimingud:
1. Kui kaup on laos (veebilehel märge „Kaup laos”), väljastatakse kaubad posti teel või kulleriga järgmisel tööpäeval peale makse laekumist Müüja pangakontole. Kui kaup ei ole laos (veebilehel märge „Tarneaeg 10-14 päeva”), väljastatakse kaubad posti teel või kulleriga järgmisel tööpäeval peale toodete saabumist lattu, eeldusel et toodete eest on makse laekunud Müüja arveldusarvele. Kui kaup ei ole saabunud lattu 21 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest, võtab Müüja Ostjaga ühendust telefoni või e-posti teel ning teatab kaupade saabumise uue tähtaja.
2. Kaupade kättetoimetamisel on Müüja partneriks Smartpost ja Eesti Post
Valides toodete kättesaamise Smartpostiga, toimetatakse need Ostjale Smartposti süsteemi kaudu vastavalt Smartposti tingimustele.
3. Toodete juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle tellitud Toodete Ostjale üleandmisega. Kui Ostja ei võta Tooteid kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtkohas vastu, läheb nende juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise päevast.

Lepingutingimustele mittevastavusest teavitamine ja Müüja vastutus

1. Toodete vastuvõtmisel kohustub Ostja Tooted üle vaatama. Kui Ostja avastab, et Tooted ei vasta Lepingutingimustele (sh koguse ja/või omaduste osas), kohustub Ostja sellest Müüjale viivitamatult teatama. Lepingutingimustele mittevastavusest, mis Toodete vastuvõtmise ajal oli olemas, kuid mida Toodete ülevaatamise käigus ei avastatud, on Ostjal võimalus esitada Müüjale pretensioon 2 päeva jooksul alates toodete vastuvõtmise kuupäevast. Müüja vahetab lepingule mittevastavad tooted ringi, juhul kui need on kasutamata ja pakendis. Kui Ostja ei teata Müüjale Toodete Lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt või ei kirjelda Toodete Lepingutingimustele mittevastavust piisavalt täpselt, ei või Ostja Toodete Lepingutingimustele mittevastavusele tugineda, kui seadusest ei tulene teisiti.

Lepingu kehtivus ja Lepingust taganemine

1. Leping jõustub Ostja poolt Tellimuse kinnitamisest ning lõpeb:
1. kui Ostja ei ole tellitud Toodete eest tasunud hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul Tellimuse kinnitamisest või
2. Lepingu kohase täitmisega või
3. muul seaduses sätestatud alusel.
2. Ostjal on õigus enne Müüja poolt Toodete Ostjale üleandmist Lepingust taganeda, esitades Müüjale sellekohase kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavaldus peab muuhulgas sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud tellimuse  numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks.
3. Lepingust taganemise korral tagastab Müüja ostjale 100 % summast hiljemalt 30 päeva jooksul, väljaarvatud juhul kui tellimuse täitmiseks on juba tehtud kulutusi. Viimasel juhul arvestatakse tehtud kulutuste summa tagastatavast summast maha.
4. Kui kaup ei ole saabunud lattu 21 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda, esitades Müüjale sellekohase kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavaldus peab muuhulgas sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud tellimuse  numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks. Müüja tagastab sel puhul Ostjale tasutud summa viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.
5. Ostjal õigus Lepingust taganeda ka neljateistkümne (14) päeva jooksul ajast, mil Tooted on jõudnud Ostjani. Kui Ostja Lepingust taganeb, tagastab Müüja Ostjale tema poolt Toodete eest tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.
6. Lepingust taganemise korral peab Ostja Müüjalt saadud Tooted tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Kui tagastamisele kuuluvad Tooted on halvenenud, kohustub Ostja Toodete väärtuse vähenemise Müüjale hüvitama. Müüjal on õigus Ostja vastu tekkinud hüvitamise nõue tasaarvestada Ostja nõudega Toodete eest tasutu tagastamiseks.

Muud sätted

1. Lepingu alusel ühe Poole poolt teisele Poolele edastatavad teated, avaldused ja kaebused esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (so e-posti või posti teel), kui Lepingust ei tulene teisiti. Informatsioonilise sisuga teateid ja avaldused, mille teisele Poolele edastamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, võib esitada ka suuliselt (sh telefoni teel).
2. Müüjal on õigus Kasutamisstingimusi igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Kasutamistingimuste veebilehel avaldamisega. Kui Kasutamistingimused muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Kasutamistingimused, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.
3. Kõik Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus esimeses astmes Harju Maakohtus.

Müüja